تخفیفات سهند پمپ تبریز

تخفیف ویژه برای کشاورزان ( برای دربافت تخفیف کشاورزی با شماره 0910007012 تماس بگیرید )

1- سفارشات یک ماهه با مبلغ  550,000,000 تومان مشمول تخفیف 10%

2- سفارشات یک ماهه با مبلغ 1,150,000,000 تومان تخفیف 15%

3- سفارشات یک ماهه با مبلغ 6,000,000,000 تومان تخفیف 20%